ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε παρακάτω  την μελέτη που αφορά την Χαρτογράφηση περιβαλλοντικών παραμέτρων αναλυτικά :

EUROSTART EUROPEAN COMMISION

Land Use/Cover Area frame statistical Survey (LUCAS) – Agro-Environmental Survey: Field work for Lot 5 Years 2009, 2012, 2015, 2018.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ