Αποτύπωση παραδοσιακού κτιρίου επί της οδού Αιόλου 89 και Φιλοποίμονος στην Αθήνα.

Αποτύπωση παραδοσιακού κτιρίου επί της οδού Αιόλου 89 και Φιλοποίμονος στην Αθήνα.

Η μελέτη είχε σαν αντικείμενο την φωτογραμμετρική αποτύπωση των όψεων και αρχιτεκτονικών λεπτομερειών του κτιρίου σε κλίμακα 1:50.

Πελάτης:

Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΕ

Δείγματα μελετών