Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Χρήσεων / καλύψεων γης για την ΕΣΥΕ από φωτοερμηνεία δορυφορικών εικόνων LANDSAT TM Περιοχή ΙΙ : Μακεδονία- Θράκη.

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Χρήσεων / καλύψεων γης για την ΕΣΥΕ από φωτοερμηνεία δορυφορικών εικόνων LANDSAT TM Περιοχή ΙΙ : Μακεδονία- Θράκη.

 

Η μελέτη είχε σαν αντικείμενο την δημιουργία βάσεως δεδομένων χρήσης/κάλυψης γης για το σύνολο της χώρας με χρήση πρόσφατων δορυφορικών απεικονίσεων LANDSAT TM σε συνδυασμό με επίγειες παρατηρήσεις και τα δεδομένα του προγράμματος Corine Land Cover_Greece χρονολογίας 1987-1990.

Πελάτης:

OKXE - Oργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Δείγματα μελετών