Περιβαλλοντική Μελέτη και Μελέτη Χαρτογράφησης του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας και του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών.

 

Περιβαλλοντική Μελέτη και Μελέτη Χαρτογράφησης του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας και του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών.

 

Η μελέτη έχει σαν αντικείμενο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας και του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών, καθώς και την παραγωγή ορθοφωτοχάρτη, την σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων, την σύνταξη Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων για τη μελέτη απαλλοτρίωσης της περιοχής.

Κατηγορία:

Πελάτης:

Υπουργείο Πολιτισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Δείγματα μελετών