ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η γεωργία παρέχει εκτός από την προμήθεια τροφίμων και βασικών προϊόντων, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων παραγωγικότητας, της διάβρωσης του εδάφους, της λειψυδρίας, των φυσικών κινδύνων και της κλιματικής αλλαγής απαιτείται στενή παρακολούθηση της αγροτικής δραστηριότητας.

Η παρακολούθηση των γεωπεριβαλλοντικών πληροφοριών γίνεται είτε με χρήση δορυφορικής τεχνολογίας είτε με επί τόπου. Η σωστή καταγραφή των βοηθά στη μέτρηση της παραγωγικότητας και την αύξηση της αποδοτικότητας της γεωργίας, τον εντοπισμό της βιωσιμότητας των γεωργικών πρακτικών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροτικών κοινοτήτων.

Η Ανάπτυξη συμμετέχει σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Χαρτογράφησης.

Παρακάτω αναφέρονται κατά χρονολογική σειρά οι μελέτες που έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία η Ανάπτυξη

Υπ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Σύμβουλος παροχής εξειδικευμένων Υπηρεσιών Εγγειοβελτικών Εργων Γ΄ Κ.Π.Σ. ( για Τοπογραφικές – Κτηματογραφικές Εργασίες ).

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Έλεγχοι Αροτραίων Καλλιεργειών και βοσκοτόπων με Τηλεπισκόπιση στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Επιδοτήσεων 2005, 2007, 2008.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων- Δ/νση Τοπογραφικής

Ψηφιοποίηση Αναλογικών Χωρικών Δεδομένων και Αναγωγή τους σε Κοινό Γεωδαιτικό Σύστημα Συντεταγμένων.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ